REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN
sklepu internetowego 123master.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego 123master.pl (dalej: „Sklep”) dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.123master.pl („Strona internetowa”), w tym w szczególności zasady składania zamówień w Sklepie, doręczania zamówionych produktów, uiszczania ceny, uprawnień w zakresie odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep prowadzony jest przez Piotra Jerzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Moltobene Piotr Jerzak, adres: ul. Edwarda Dembowskiego 17 lok. 46, 02-784 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9511516318, REGON: 016209093 („Moltobene”).
 3. Dane do kontaktu z Moltobene:
  • adres do korespondencji:
   Moltobene Piotr Jerzak
   ul. Krakowiaków 80/98
   02-255 Warszawa
  • e-mail: sklep@123master.pl,
  • tel.: 504 078 991,
  • bezpośredni kontakt z Moltobene poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej Sklepu.
 4. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość skalkulowane są według standardowych taryf operatorów osób nawiązujących kontakt z Moltobene.  
 5. Do korzystania z asortymentu Sklepu, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień konieczne jest:
  • urządzenie do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień. Oświadczenie w tym zakresie składają w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia.
 7. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie aktywności zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub Strony internetowej.
 8. Wszelkie nieprawidłowości i uwagi co do funkcjonowania Strony internetowej mogą być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: reklamacje@123master.pl.

§ 2. Rejestracja
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja umożliwia osobom składającym zamówienie w Sklepie („Klient”) możliwość dokonywania szybszych zakupów oraz możność śledzenia stanu złożonych zamówień i historii dokonanych zakupów.
 3. Celem dokonania rejestracji (założenia konta) Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na  Stronie internetowej Sklepu, a będąc osobą fizyczną podaje w nim następujące dane:
  •  imię i nazwisko,
  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • dane kontaktowe (e-mail, telefon).
 4. Rejestracja na Stronie internetowej Sklepu możliwa jest po uprzedniej akceptacji warunków Regulaminu, wprowadzeniu hasła umożliwiającego dostęp do konta oraz wpisaniu kodu weryfikującego.
 5. Rejestracja jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 6.   Po skutecznie dokonanej rejestracji na maila podanego w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z loginem i hasłem do konta.
 7. Każdorazowe logowanie na Stronie internetowej Sklepu odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (e-maila i hasła).

§ 3. Procedura złożenia i realizacji zamówienia
 1. Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu („Zamówienie”) można składać za pośrednictwem Strony internetowej przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po uprzedniej rejestracji (zalogowaniu) lub bez jej dokonywania.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wejść na Stronę internetową Sklepu,
  • wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć znajdujący się obok opisu danego produktu przycisk „do koszyka” lub zalogować się na konto i dokonać wyboru produktu „do koszyka”,
  • użyć przycisku „zamów” umieszczonego w koszyku,
  • wybrać lub wypełnić prawidłowo (zgodnie ze stanem faktycznym) dane znajdujące się w formularzu Zamówienia („Formularz”):
   • dane Klienta (imię i nazwisko, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, e-mail, telefon, fax),
   • sposób wysyłki Zamówienia,
   • adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy jest inny niż wskazany powyżej, 
   • sposób zapłaty,
   • dokument sprzedaży (paragon, faktura VAT),
   • zamieścić ewentualny komentarz co do składanego Zamówienia.
  • użyć przycisku „dalej” celem potwierdzenia Zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Moltobene oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sklep wyśle, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu, e-mail z wiadomością potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji (oświadczenie Moltobene o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4) („Zawiadomienie”). Zawiadomienie zawiera w szczególności:
  • nazwę produktu,
  • dostępność produktu oraz czas realizacji Zamówienia,
  • łączną cenę zamówionego produktu,
  • Regulamin.
 6. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie w sposób opisany powyżej i potwierdzenie przez Moltobene przyjęcia Zamówienia do realizacji w drodze Zawiadomienia, oznacza zawarcie pomiędzy Moltobene i Klientem umowy sprzedaży danego produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszym Regulaminie („Umowa”). 
 7. Realizacja Zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu i dostępne w magazynie lub u dostawców Sklepu następuje w terminie wyrażonym w dniach roboczych, każdorazowo wskazanym w opisie danego produktu na Stronie internetowej i w Zawiadomieniu.
 8. W przypadku, gdy dany produkt, objęty Zamówieniem, nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu, Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym dla realizacji Zamówienia dotyczącego danego produktu, informowany jest o tej okoliczności poprzez wiadomość e-mail („Wiadomość o Stanie Zamówienia”). Po otrzymaniu Wiadomości o Stanie Zamówienia, Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia poprzez:
  • wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia lub jego części, 
  • rezygnację z części Zamówienia,
  • rezygnację z całości Zamówienia.
 9. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia wysłania do Klienta przez Sklep Wiadomości o Stanie Zamówienia Klient nie poinformuje Moltobene o sposobie dalszej realizacji Zamówienia, w tym gdy nawiązanie kontaktu z Klientem nie będzie możliwe, Zamówienie zostanie anulowane odpowiednio w całości lub w części, która nie może być przez Sklep zrealizowana.
 10.   Z zastrzeżeniem ust. 11, Klient może dokonywać zmian w złożonym Zamówieniu polegających np. na rezygnacji z całości lub części produktów będących przedmiotem Zamówienia, zmianie w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze, aż do momentu przygotowania przez Moltobene przesyłki z przedmiotem Zamówienia do nadania (moment ten należy uprzednio potwierdzić u Moltobene mailowo; informacja o gotowości do odbioru, zależnie od wybranego sposobu dostarczenia produktów, przesyłana jest również do Klienta mailem lub smsem). Zmian w Zamówieniu, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient może dokonywać kontaktując się ze Sklepem drogą mailową pod adresem e-mail wskazanym w § 1 ust. 3 lit. b) Regulaminu.
 11. Rezygnacja z Zamówienia w całości lub w części po zawarciu Umowy nie dotyczy Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
 13. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia dokonania zmian lub anulowania Zamówienia, o którym mowa w ust. 12, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 14. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 15. Dokonanie zakupu produktów w Sklepie możliwe jest również osobiście w oddziale Moltobene, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Regulaminu, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym potwierdzeniu dostępności danego produktu w Sklepie.

§ 4. Informacje o produktach i cenach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Główne cechy produktów i ich szczegółowy opis zostały podane na Stronie internetowej Sklepu przy każdym z produktów.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Sklepie  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą, Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na produkty objęte promocją lub wyprzedażą, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Sklep nie świadczy usług sprawdzania oraz dopasowywania do siebie poszczególnych produktów oraz ich elementów, odpowiedzialność ta spoczywa na Kliencie dokonującym Zamówienia. Ewentualne potwierdzenie kompatybilności produktów jest możliwe za dodatkową opłatą  po zawarciu dodatkowej umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.
 6. Przy każdym z produktów podana jest jego orientacyjna dostępność i czas realizacji Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności danego produktu i czasu realizacji Zamówienia można potwierdzić telefonicznie lub mail'owo (dane kontaktowe wskazano w § 1 ust. 3 Regulaminu). Są one również udzielone w indywidualnie wysyłanym do każdego Klienta Zawiadomieniu.
 7. Moltobene ma obowiązek dostarczania produktów wolnych od wad.
 8. Ceny produktów w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług ("VAT").
 9. Ceny podane przy każdym produkcie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te zostaną doliczone do ceny w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktu, wartości oraz wielkości Zamówienia, regulacji firmy kurierskiej w zakresie  sposobu realizacji przesyłki.
 10.  Łączna cena Zamówienia, obejmująca wymagalne podatki, opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkie inne koszty, które obowiązany jest uiścić Klient w związku ze złożeniem Zamówienia, zostanie szczegółowo wskazana w indywidualnym Zawiadomieniu.

§ 5. Dostawa produktów i czas realizacji Zamówienia
 1. Produkty objęte Zamówieniem dostarczane są do Klienta poprzez:
  • usługę dostawy świadczoną przez Moltobene,
  • firmę kurierską (przesyłka kurierska),
  • odbiór osobisty zamówionego produktu w oddziałach Moltobene:
   • Warszawa, ul. Krakowiaków 80/98 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,
   • Wrocław, ul. Sołtysowicka 62a - oddział czynny raz na 2 tygodnie, odbiory w tym oddziale możliwe są jedynie w terminach podanych przez Sklep na Stronie internetowej w zakładce Wrocław oraz po uprzednim potwierdzeniu mail'owym,
   • Kraków-Bibice  ul. Szkolna 3- odbiór możliwy w piątki w godzinach od 16:00 do 19:00 i w soboty w godzinach  od 09:00 do 14:00.
 2. Legitymowanym do odbioru osobistego, o którym mowa powyżej, w przypadku wyboru w Formularzu Zamówienia opcji „Przedpłata”, jest wyłącznie osoba posiadająca przy sobie swój dowód tożsamości – w przypadku osobistego odbioru produktów przez Klienta, który dokonał zamówienia, lub w przypadku, gdy odbierającym jest osoba trzecia – dowód tożsamości tej osoby wraz z przesłanym uprzednio do Moltobene przez zamawiającego Klienta, wydrukiem wiadomości e-mail, w którym osoba ta została przez Klienta upoważniona do odbioru.
 3. Dostawa zamówionych produktów odbywa się zgodnie ze sposobem określonym przez Klienta w Formularzu na wskazany przez niego adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Sklep nie doręcza produktów za granicę).
 4. Klient zobowiązany jest do odbioru produktu.
 5. W przypadku nieodebrania produktu przez Klienta lub braku możliwości dostarczenia mu zamówionych produktów np. w przypadku podania przez niego w Formularzu zamówienia nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy, Klient, po uprzednim ustaleniu z Moltobene, może ponownie odebrać produkt w sposób określony w ust. 1 ponosząc przy tym ewentualne koszty ponownej dostawy, której koszt, tak jak uprzednio, zależał będzie od wybranej przez Klienta opcji dostawy.
 6. Przy każdym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji Zamówienia, wyrażony w dniach roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), liczony od dnia wysłania Klientowi Zawiadomienia do dnia dostarczenia Klientowi zamówionych produktów.
 7. Jeżeli Zamówienie obejmuje produkty, dla których przewidziano różny czas realizacji Zamówienia, wysyłka wszystkich zamówionych produktów następuje jednorazowo po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego ze wskazanych w stosunku do poszczególnych produktów okresów realizacji Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności poszczególnych produktów.
 8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie złożone w ramach Sklepu, Sklep i Klient mogą zdecydować o podziale Zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu Zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji co do przedmiotowych zmian.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, sugerujemy sprawdzenie w obecności kuriera jej stanu i zgodności z dokumentem przewozowym, a w razie potrzeby sporządzenie notatki (protokołu) dokumentującej ewentualne uszkodzenia.

§ 6. Płatności
 1. Wypełniając Formularz zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym w jednym z oddziałów Moltobene wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 3) Regulaminu,
  • płatność gotówką podczas odbioru przedmiotu Zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską lub upoważnionego pracownika Sklepu („za pobraniem”),
  • przelew bankowy przed dostarczeniem przedmiotu Zamówienia („przedpłata”) zgodnie z poniższymi danymi:
   MOLTOBENE Piotr Jerzak
   ul. Dembowskiego 17/46
   02-784 Warszawa
   Bank PKO S.A.
   nr rachunku: 22 1240 1125 1111 0000 0345 9768
 2. W przypadku dokonywania przez Klienta Zamówienia produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości od 30 do 100% wartości brutto zamawianego produktu. Zaliczka powinna zostać uiszczona przelewem bankowym niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero po jej uiszczeniu. Wpłacona przez Klienta zaliczka jest zaliczana na poczet należnej Moltobene zapłaty za zakupione produkty.

§ 7. Odstąpienie od Umowy
 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Moltobene  (dane kontaktowe wskazano w § 1 ust. 3 Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 lit. b) Regulaminu. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Moltobene prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Moltobene zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Moltobene został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Moltobene może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient odsyła produkty do Moltobene pod adres wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Moltobene o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkty przed upływem terminu 14 dni.
 12. W przypadku, gdy produkty zostały odebrane przez Klienta w punkcie odbioru w Krakowie- Bibicach lub we Wrocławiu, produkty należy przysłać po wcześniejszym uzgodnieniu z Moltobene do głównej siedziby Sklepu w Warszawie (adres wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu). Nie ma możliwości zwrotu produktów do punktu odbioru we Wrocławiu lub w Krakowie- Bibicach.
 13. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Klient.
 14. W przypadku produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane standardową przesyłką kurierską, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset) i zależna jest od wielkości Zamówienia i regulacji firmy kurierskiej w zakresie sposobu realizacji przesyłek niestandardowych.
 15. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po wyraźnym zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Moltobene uzasadnionych kosztów, w tym za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Moltobene wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Moltobene utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§ 8. Warunki złożenia reklamacji
 1. Moltobene jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Moltobene jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 3. Klient, będący konsumentem ma prawo złożenia reklamacji w zakresie wad fizycznych i prawnych produktów nabytych od Moltobene w terminie 2 lat liczonych od dnia wydania produktu Klientowi (w przypadku istnienia wady fizycznej) lub od dnia, w którym dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne (w przypadku wady prawnej).
 4. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami postanowienia dotyczące rękojmi zostają wyłączone.
 5. Celem sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji rekomendujemy ich złożenie w formie pisemnej drogą mailową na adres: reklamacje@123master.pl lub pocztą pod adres wskazany w § 1 ust. 3 lit. a) Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji przez Moltobene ułatwi i przyspieszy złożenie jej przy wykorzystaniu formularza reklamacji dostępnego na Stronie internetowej i podanie informacji dotyczących:
  • danych kontaktowych Klienta,
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady (szczegółowy opis usterki, datę stwierdzenia usterki),
  • złożonego Zamówienia (numer Zamówienia lub numer faktury i dane osoby, na rzecz której została ona wystawiona, numer katalogowy uszkodzonego produktu),
  • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
 6. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 9. Gwarancja
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Szczegółowe kwestie związane z udzieleniem gwarancji, w tym dotyczące w szczególności czasu na jaki została udzielona gwarancja i warunków jej realizacji, zamieszczone są w:
  • dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, który załączany jest do większości produktów dostępnych w Sklepie,
  • zakładce „Gwarancje” na Stronie internetowej Sklepu.
 3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 4. W przypadku produktu objętego gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – Klient kieruje reklamację do podmiotu, który jej udzielił – według swego wyboru może tego dokonać bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego producenta lub dystrybutora albo za pośrednictwem Moltobene (Moltobene wyłącznie przekazuje reklamację),
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od Moltobene z tytułu rękojmi – Klient składa reklamację stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.
§ 10. Polityka prywatności i bezpieczeństwo

Niniejszy dokument zawiera oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie 123master.pl
Niniejszy dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Klientów w sklepie 123master.pl prowadzonym przez Moltobene Piotr Jerzak. (dalej: Sklep)

Drogi Użytkowniku, niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zanim zaczniesz korzystać z naszej strony, zapoznaj się proszę z poniższymi informacjami:

 1. Administrator danych osobowychych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Moltobene Piotr Jerzak ul.Dembowskiego 17/46 02-784 Warszawa NIP: 951-151-63-18

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies i danych lokalizacyjnych przetwarzamy w celu umożliwienia Ci wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym  podmiotom: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej .Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Hostingodawcą jest SuperHost.pl H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań NIP: 7822622168, REGON: 364261632, KRS: 0000612359

W niektórych sytuacjach wgląd w twoje dane osobowe mogą mieć :

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki w celu realizacji zamówienia, sporządzenia wyceny , odpowiedzi na twoje zapytanie , wykonania obowiazku odpowiedzi np. na reklamacje .

 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, księgowość.

 • organy publiczne, w tym Policja, Urzędy Skarbowe, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami .

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży oraz przez okres niezbędny do wypełnienia naszego obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Twoje dane przechowujemy do czasu posiadania udzielonej przez Ciebie zgody.

5. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iodo@123master.pl, numer telefonu: 504-078-991 lub udaj się do naszej siedziby 02-255 Warszwa ul. Krakowiaków 80/98. 

6. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł przeglądać zawartości naszej strony.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pliki "cookies" to dane informatyczne w formie plików tekstowych, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej odpowiednio dostosowanej do jego indywidualnych preferencji.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej (domenę) z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w następujących celach:

 • optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika,

 • gromadzenia danych statystycznych.

 • z plików tych korzystają też inne portale, w tym portale społecznościowe, dla celów statystycznych i reklamowych

W ramach 123master.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie służące przeglądaniu stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu, na którym jest zainstalowane. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można odnaleźć w instrukcji lub pomocy danej przeglądarki internetowej.

123master  wykorzystuje tzw. cookies zgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenia e-privacy) , w celu:

 • konfiguracji strony internetowej

 • optymalizacji i zwiększenia wydajności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

 • dopasowywania treści www do indywidualnych potrzeb i zainteresowań

 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google  po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika  W szczególności 123master.pl korzysta z „cookies” na potrzeby wykorzystania narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych, przy zachowaniu standardów określonych przez RODO oraz Privacy Shield. tj. 

 • prawa do informacji,

 • obowiązku zapewnienia integralności danych,

 • ograniczenia celu przetwarzania,

 • prawa wyboru,

 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania

 • zapewnienia dostępu do danych osobowych.

 Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik strony 123master ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. 

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Strona 123master.pl wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania o ile takie ustawienia wybrał Użytkownik,

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych pobieranych przez 123master.pl nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych

8. Zmiany Polityki Prywatności

Moltobene. Zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Klientów Zarejestrowanych, tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie.

Klient Zarejestrowany ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto ze Sklepu.  Pozostawienie Konta równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki

9.
Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.

Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację
w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.


10. Zabezpieczenia

Sklep wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą  Moltobene. Przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Moltobene posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożyła  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych.

Moltobene zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

Moltobene oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

Zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024)  (Załącznik C. Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim Rozdział XIII) w Sklepie jest zastosowana ochrona kryptograficzna transmisji do i ze Sklepu.

Sklep posiada zawsze aktualny Certyfikat SSL. Certyfikat ten został wydany przez nazwa.pl sp. z o.o. Mieczysława Medweckiego 17 31-870 Kraków NIP: 6751402920
REGON: 120805512, która jest jednym z największych publicznym centrum certyfikacji w Polsce.


§ 11. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dn. 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Wszystkie znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu nazwy produktów i znaki towarowe, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością producentów (ich autorów).
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń (mediacja, sądownictwo polubowne). W tym celu powinien dostarczyć do wybranej przez siebie instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz (wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym). Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Z ważnych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych, Moltobene może dokonać zmian niniejszego Regulaminu. O treści wprowadzonych zmian każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Moltobene na Stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu z wyraźnym wskazaniem wprowadzonych zmian. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Moltobene, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu.

Regulamin sklepu obowiązujący do 24.12.2014 znajduje sie pod adresem
123master.pl/regulamin-sklepu-obwiazujacy-24122014-pm-26.html
facebook